Kallelse till Årsstämman

30 May

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GIMI AB (PUBL)

Aktieägarna i Gimi AB (publ), org.nr 556985-8029, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017, klockan 14.00, i bolagets lokaler på Skeppsbron 44, fjärde våningen, Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i den av bolaget förda aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen företes tillsammans med fullmakten.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två protokolljusterare;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Beslut om:a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;
 9. Val till styrelsen och av revisorer;
 10. Beslut om ändring av bolagsordningen i syfte att införa föreskrift om att aktier av olikaslag, preferensaktier och stamaktier, ska kunna ges ut;
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibleroch/eller teckningsoptioner;
 12. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2016 balanseras i ny räkning.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen i syfte att införa föreskrift om att aktier av olika slag, preferensaktier och stamaktier, ska kunna ges ut

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier i bolagsordningen genom beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringen genomförs i huvudsak genom införande av en ny § 6 i bolagsordningen som anger att aktier ska kunna ges ut i två slag, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier ska medföra en röst vardera och aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela

aktiekapitalet. Befintliga aktier ska vara stamaktier. Preferensaktien ska omfattas av förköps- och hembudsförbehåll.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier samt konvertibler och/eller teckningsoptioner som är utbytbara till eller berättigar till teckning av stam och/eller preferensaktier.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom, betalning genom kvittning samt ska även i övrigt kunna vara förenad med villkor.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra delägarskap för externa investerare och därigenom stärka bolagets finansiella ställning.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 10-11 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR M M

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor på ovan angiven adress samt på bolagets hemsida, https://blog.gimitheapp.com, senast från och med den 6 juni 2017. Kopior av handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.


Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

_________________________________________________________________

 

Styrelsen för Gimi AB (publ), org.nr 556985-8029, föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier samt konvertibler och/eller teckningsoptioner som är utbytbara till eller berättigar till teckning av stam och/eller preferensaktier.

 

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom, betalning genom kvittning samt ska även i övrigt kunna vara förenad med villkor.

 

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra delägarskap för externa investerare och därigenom stärka bolagets finansiella ställning.

 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

 

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

 

Årsredovisning 2016, GIMI 556985-8029


Stockholm i maj 2017

Gimi AB

Styrelsen